Thursday, 19 November 2020 14:12

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนมและนม จากคุณรชา เธียรนภาพรโชค คุณนุช และเพื่อนๆ บริษัทบิวตี้ บีซู่ จำกัด มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Read 10 times