Friday, 30 October 2020 16:26

วันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด วันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 World hospice and palliative care day 2020 “My care My comfort” ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง โดยพยาบาลและนักโภชนาการ การใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะประคับประคอง โดยเภสัชกร สิทธิประกันสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ และรับฟังเสวนาความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สุขสุดท้ายที่ปลายทาง” โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

Read 31 times