Friday, 30 October 2020 16:24

กิจกรรม “วันล้างมือโลก”

แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันล้างมือโลก” 15 ตุลาคม 2563 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงฉันทนา ภัทโรวาสน์ รองประธานคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ภายในงานจัดกิจกรรม IC การให้ความรู้เรื่องการล้างมือ 5 Moment ตอบคำถามชิงรางวัล การทดสอบการล้างมือด้วย Black Light และการเดินรณรงค์การล้างมือตามหน่วยงานต่างๆ ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Read 16 times