Friday, 30 October 2020 16:24

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 22,100 บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และมอบอาหารกลางวัน นม สำหรับผู้ป่วย จากคุณสุรินทร์ วิชชุวงศ์ และกลุ่มนักวิ่ง Born to run คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

Read 16 times