Print this page
Friday, 09 October 2020 16:28

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ คุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณจินต์ วะสี และคุณปุณิกา ปักโพธิ์ มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

Read 21 times