Print this page
Friday, 09 October 2020 16:28

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นางสาวนันทพร พิชะยะ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบรถเข็น จำนวน 1 คัน และวอร์คเกอร์ 4 ขา จำนวน 1 อัน น้ำและนม จากคุณชัยยะ ทองประกอบ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

Read 10 times