Friday, 09 October 2020 16:27

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นางพิชญาภา พิชะยะ หัวหน้างานถ่ายทอดการพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง และรถเข็น จำนวน 1 คัน จากคุณรุ่งณภา มิ่งแก้ว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

Read 26 times