Friday, 31 July 2020 22:17

ศูนย์มะเร็งตับเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจร

 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนางานรังสีร่วมรักษาและศูนย์มะเร็งตับเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจร การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การตรวจตัวอย่างชิ้นเนื้อในตับและการรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัด ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย -กำหนดการเปิดศูนย์การรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดีวันที่ 4 สิงหาคม 256

Read 47 times