ข่าวประชาสัมพันธ์ (1004)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของใช้สำหรับผู้ป่วย จากคุณพิชญ์อานันต์ญา วัฒนะปภาวงศ์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบสิ่งของสำหรับผู้ป่วย จากคุณกาญจนา เกตุดี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหมวกไหมพรม จากคุณพิมพ์ศา จีรชยาเศรษฐ์ และคณะเพื่อนๆ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
นางสาวจันทร์เพ็ญ อุงอำรุง หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 4 ใบ และถุงผ้า จำนวน 56 ใบ จากคุณเกศนรินทร์ มาลา คุณปัทมนันท์ ปทุมซ้าย คุณนันทพร ศรีวิชัย คุณพิกุล เฟลิสสลิน คุณภาวดี งามเอกลักษณ์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
นางสาวนันทพร พิชะยะ หัวหน้างานถ่ายทอดการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 22 ใบ จากคุณวอลเตอร์ แจ๊ค เฮลเลอร์ คุณอุไรวรรณ(น้องโอ๋) คุณชัยณรงค์ ทาระพันธ์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
"มาร้อง สู้มะเร็ง" รวมศิลปินมากมาย ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 2 ทุ่มครึ่ง ใน Live Facebook : Da Endorphine สามารถร่วมบริจาคได้ที บัญชีธนาคารกรุงเทพ ในนาม "นาย สรวิชญ์ สุบุญ และ น.ส.คณิตกุล เนตรบุตร (มาร้องสู้มะเร็ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) บัญชีเลขที่ 206-4-00731-9
"มาร้อง สู้มะเร็ง" รวมศิลปินมากมาย ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 2 ทุ่มครึ่ง ใน Live Facebook : Da Endorphine สามารถร่วมบริจาคได้ที บัญชีธนาคารกรุงเทพ ในนาม "นาย สรวิชญ์ สุบุญ และ น.ส.คณิตกุล เนตรบุตร (มาร้องสู้มะเร็ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) บัญชีเลขที่ 206-4-00731-9
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณเกรียงไกร กังวานเนาวรัตน์ คุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณปลื้ม คุณอีฟ คุณแมน มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 15 ตัว จากคุณสปันนา มะลิกุล มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบพัดลม จำนวน 1 ตัว จากโรงเรียนกวดวิชา พี.เอ็ม.ติวเตอร์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563