ข่าวประชาสัมพันธ์ (1004)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบแอลกอฮอล์ 75% ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน จากบริษัท ที อาร์ กรีน จำกัด คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเกจ์ออกซิเจน จำนวน 3 ชุด และอาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด จากคุณณชาภา แซ่ตั้ง คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีนำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา อาจารย์ แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจักษณ์ รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ คณะผู้เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 lead เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท จากสำนักสงฆ์เขาพระครู จังหวัดชลบุรี ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
ทีมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งช่องปาก” โดย แพทย์หญิงกฤตยา อังกรูเกริกไกร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ คุณพิพัฒน์ กังวาลเนาวรัตน์ คุณปุณิกา ตักโพธิ์ และครอบครัวยุติธรรม มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
กองอำนวยการร่วมและทีมปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงสุภิศา พรหมวัลย์ ทีมงานพยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปฏิบัติการรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 59 ราย เข้าในพื้นที่ควบคุมและเข้ากักตัว เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563
แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบที่นอนโฟม จำนวน 30 หลัง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง เตียงตรวจภายในไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง จากกิจกรรม "มาร้องสู้ มะเร็ง" ทาง facebook.LIVE : Da Endorphine นำโดยหมอก้องสรวิชญ์ คุณแพรว คณิตกุล และทีมศิลปิน ดารา มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นกรองหน้ากากอนามัย จากคุณณฐมน เดิมพยอม คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ คุณพิพัฒน์ กังวาลเนาวรัตน์ คุณสมชาย เดชสุชน มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563