ข่าวประชาสัมพันธ์ (1004)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในโครงการ คุณคือคนสำคัญ YOU ARE IN MY HEART สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน - กันยายน 2563 มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวัน น้ำดื่ม และขนม จำนวน 100 ชุด จากคุณฐิติรัตน์ อภิทักขกุล มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งวิภารามอมตะนคร และนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการรังสีรักษา” ระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งวิภารามอมตะนคร และโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเขต 6 ภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลชลบุรี และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหนังสือธรรมะ และ หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วย จากโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ ILEC. ชลบุรี และ Rabbit Room 21@Bangsaen Beach มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด น้ำส้ม จำนวน 150 แก้ว หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 5 กล่อง และถุงมือยาง จำนวน 12 กล่อง จากคุณดวงดาว จุฑาสมานภาพ คุณนิธิมา เตียไพบูลย์ และคุณอรุณี มานะกิจจานนท์ มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ คุณพิพัฒน์ กังวาลเนาวรัตน์ มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
นางจันทร์เพ็ญ อุงอำรุง หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเต้านมเทียม จำนวน 83 เต้า จากกลุ่มจิตอาสา นำโดยอาจารย์ณัฐพร วิสุทธิสวัสดิ์ และนักศึกษาแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 21 ใบ จาก คุณพงศ์พร ศรีสุวรรณ มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มีดังต่อไปนี้ 1.ฟูก จำนวน 30 หลัง 2.เตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เตียง 3.Padslide เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 5 อัน 4.เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 20 เครื่อง 5.หูฟัง stethoscope จำนวน 15 อัน 6.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง 7.เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมเปลเข็น จำนวน 1 ชุด 8.เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง 9.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง 10.รถเข็นเปลนอน จำนวน 5 คัน 11.เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง 12.ชุดเกจ์ออกซิเจน จำนวน 10 ชุด 13.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว 14.เครื่องเสียบบัตรประชาชนเพื่อรอคิวและรับประวัติการรักษาผ่านจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และ 15.ทีวี 49 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง จากกิจกรรม "มาร้องสู้ มะเร็ง" ทาง facebook.LIVE : Da Endorphine นำโดยหมอก้องสรวิชญ์ คุณแพรว คณิตกุล และทีมศิลปิน ดารา มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 69 ใบ จาก คุณจันทร์จรี สว่างแสง มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
Page 6 of 101