ข่าวประชาสัมพันธ์ (971)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันมะเร็งเต้านม” ภายในงานจัดกิจกรรม เสวนาในหัวข้อเรื่อง “รู้รอบด้านต้านมะเร็งเต้านม” วิทยากรโดย แพทย์หญิงสุภิศา พรหมวัลย์ นายแพทย์ชำนาญการ การเดินรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม สาธิตการเย็บเต้านมเทียม สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกร ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563
นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ คุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณจินต์ วะสี และคุณปุณิกา ปักโพธิ์ มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
นางสาวนันทพร พิชะยะ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบรถเข็น จำนวน 1 คัน และวอร์คเกอร์ 4 ขา จำนวน 1 อัน น้ำและนม จากคุณชัยยะ ทองประกอบ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
นางกรกฏ วิเชียรเทียบ หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเครื่อง UV STERILIZER จำนวน 1 เครื่อง จากมูลนิธิครอบครัวข่าว ช่อง 3 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
นางพิชญาภา พิชะยะ หัวหน้างานถ่ายทอดการพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของใช้สำหรับผู้ป่วย จากคุณกฤติยา สาธรวิศิษฐ์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563
นางพิชญาภา พิชะยะ หัวหน้างานถ่ายทอดการพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง และรถเข็น จำนวน 1 คัน จากคุณรุ่งณภา มิ่งแก้ว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว จากครอบครัวเจริญกิจภิญโญ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบน้ำสกัดเย็น จำนวน 100 ขวด จาก Country Drink น้ำผักและผลไม้สกัดเย็น 100 % มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของใช้สำหรับผู้ป่วย และพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว จากคุณลักขณา สุวรรณพงษ์ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
นางลัดดาวัล ฟองค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบชุดเครื่องมือผ่าตัด และเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท จากคุณดารณีนุช ปสุตนาวินและคณะ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
Page 1 of 98