ข่าวประชาสัมพันธ์ (930)

ทีมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งช่องปาก” โดย แพทย์หญิงกฤตยา อังกรูเกริกไกร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ คุณพิพัฒน์ กังวาลเนาวรัตน์ คุณปุณิกา ตักโพธิ์ และครอบครัวยุติธรรม มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
กองอำนวยการร่วมและทีมปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงสุภิศา พรหมวัลย์ ทีมงานพยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปฏิบัติการรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 59 ราย เข้าในพื้นที่ควบคุมและเข้ากักตัว เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563
แพทย์หญิงสิเรนทรา หวังลิขิตกูล หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบที่นอนโฟม จำนวน 30 หลัง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง เตียงตรวจภายในไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง จากกิจกรรม "มาร้องสู้ มะเร็ง" ทาง facebook.LIVE : Da Endorphine นำโดยหมอก้องสรวิชญ์ คุณแพรว คณิตกุล และทีมศิลปิน ดารา มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นกรองหน้ากากอนามัย จากคุณณฐมน เดิมพยอม คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ คุณพิพัฒน์ กังวาลเนาวรัตน์ คุณสมชาย เดชสุชน มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมชม facebook.LIVE : Da Endorphine “มาร้อง สู้มะเร็ง” ร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง และซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบกระเป๋าผ้า จำนวน 46 ใบ จากคุณคุณพิมพ์ศา จีรชยาเศรษฐ์ คุณภัทราวรรณ โชติรัตน์ คุณชัญญาภัค คล่องสารา มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 43 ใบ จากคุณพงศ์พร ศรีสุวรรณ มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
กองอำนวยการร่วมและทีมปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมโดยนายแพทย์ยศวีร์ ตันติเสาวภาพ ทีมงานพยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปฏิบัติการรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 30 ราย เข้าในพื้นที่ควบคุมและเข้ากักตัว เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563
Page 1 of 93