ข่าวประชาสัมพันธ์ (1036)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของใช้สำหรับผู้ป่วย จากคุณรัตนา ดอกดิน คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม นม และขนม มอบให้ผู้ป่วย จากคุณอุไร คุณดุ๊ก คุณติ๋ม คุณบัวไลย คุณตู่ คุณต๋อย คุณมิ้น คุณมิ้ว คุณทิน คุณกล คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค นม จำนวน 10 ลัง ซอสทาคูมิ จำนวน 10 แพ็ค ขนม และตุ๊กตา จำนวน 30 ตัว จากคุณสุนิสา จันทร์หอม มอบให้แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
นางลัดดาวัล ฟองค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของใช้สำหรับผู้ป่วย และเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณวัลภา และคุณทรงเกียรติ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวันสำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 กล่อง จากคุณคุณสปันนา มะลิกุล และคุณลัคกี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสำหรับการบริหารความพร้อม​ ปัญหา​อุปสรรค​การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด​19 ผ่านระบบ Webex Meeting โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์​ แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล​ พร้อมด้วยตัวแทนทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ หรือทีมเมิร์ท (Medical Emergency Response Team : MERT) ตัวแทนทีมแพทย์ รองผู้อำนวยกาพยาบาลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์บูรพาประชารักษ์ ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า อ.สัตหีบ​จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564
นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ศูนย์บูรพาประชารักษ์ ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า สัตหีบ เพื่อมอบแนวทางปฏิบัติงานและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาลชุดแรกของกรมการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี เพื่อแบ่งเบาการดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ จ.ระยอง เขตสุขภาพที่ 6 โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรีและคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์บูรพาประชารักษ์ ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
Page 1 of 104