นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้กำลังใจทีมพยาบาล ที่เดินทางไปเข้าร่วมดำเนินงาน Extended cohort ward ในวันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2564 ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมเดินสำรวจโครงสร้างของอาคาร ทางเดินเชื่อม 2 ชั้น และสภาพแวดล้อม ภายในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ทาง Teleconference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเตียงพร้อมที่นอน และที่นอนลม จากคุณจารุพัฒน์ รุจิรทนศักดิ์ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของที่ระลึก จากนางเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าพบนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และรายงานสถานการณ์ด้านโรคมะเร็ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High dose I-131
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High dose I-131
- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High dose I-131
- ตารางราคากลางงานก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์
- แบบก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์
- รายการประกอบแบบก่อสร้าพัฒนาห้องผู้ปวยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์
- มาตรฐานการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2553
- รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์
- งานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.148
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง เอกสารเลขที่ ก.140
- งวดงาน งวดเงิน
- สูตรการปรับค่า K

Page 1 of 121