1. ผลการดำเนินงานกรมการแพทย์ปีงบประมาณ 2563
2. นโยบายสำคัญกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2564
3. Smart Medical Services
4. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
5. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์
6. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
7. มุมมองนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ.2564
8. แนวทางการดำเนินงานนโยบายสำคัญกรมการแพทย์ WE-R-5G-DNA
9. ทิศทางการขับเคลื่อนระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ กรมการแพทย์
10. แนวทางการดำเนินงานนโยบายสำคัญกรมการแพทย์ Cancer 7+1
11. แนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด Thanyarak 6+1
12. การวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2564
13. ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2563 - 2565

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของใช้สำหรับผู้ป่วย จากคุณรัตนา ดอกดิน คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม นม และขนม มอบให้ผู้ป่วย จากคุณอุไร คุณดุ๊ก คุณติ๋ม คุณบัวไลย คุณตู่ คุณต๋อย คุณมิ้น คุณมิ้ว คุณทิน คุณกล คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค นม จำนวน 10 ลัง ซอสทาคูมิ จำนวน 10 แพ็ค ขนม และตุ๊กตา จำนวน 30 ตัว จากคุณสุนิสา จันทร์หอม มอบให้แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63

รายงานจ่ายตรงผู้ขาย วันที่ 16-30 ธ.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอ่านและแปรภาพทางการแพทย์สำหรับรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

นางลัดดาวัล ฟองค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของใช้สำหรับผู้ป่วย และเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณวัลภา และคุณทรงเกียรติ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

Page 1 of 114