ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก
purchase_2020-09-17_02_doc      หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-09-17_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
purchase_2020-09-17_01_doc      หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-09-17_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สั่งทำอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย
purchase_2020-08-28_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-08-28_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
purchase_2020-08-28_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
purchase_2020-08-13_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-08-13_01_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-08-13_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์

purchase_2020-07-21_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกาศประกวดราคาชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์
purchase_2020-07-10_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-07-10_01_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-07-10_01_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
purchase_2020-04-16_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
purchase_2020-04-16_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
purchase_2020-04-10_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-04-10_02_spec        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-04-10_02_table        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
purchase_2020-04-10_01_doc   หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-04-10_01_spec  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-04-10_01_table  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตค 2562 - มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิตในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2020-03-06_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัด จ่าย และบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

purchase_2020-03-03_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ