ร่างประกาศเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอน ร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบแปรความเข้มลำรังสี ตำบลเสม็อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ตารางราคากลางจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

ตารางราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจชื้นเนื้อที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก

ตารางราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก

ประกาศประกวดราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฎิบิติการภายนอก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางปราศจากเชื้อ

ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางปราศจากเชื้อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางปราศจากเชื้อ

ตารางราคากลางซื้ออาหารคนไข้ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดซื้ออาหารคนไข้ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่