ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมสองชั้น โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

โดยมีเอกสารแนบดังนี้
- ร่างประกาศจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมสองชั้น
- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมสองชั้น
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
- แบบทางเดินเชื่อมสองชั้น แบบเลขที่ 6204
- เอกสารเลขที่ ข.117/ส.ค./62
- มาตรฐานการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2553
- รายการผลิตภัณฑ์วัสดุฯ เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53
- งานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53
- ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่องสองชั้น
- งวดงาน-งวดเงิน
- สูตรการปรับค่า K

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอ่านและแปรภาพทางการแพทย์สำหรับรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกวเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอ่านและแปรผลภาพทางการแพทย์สำหรับรังสีแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
purchase_2020-12-23_04_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_04_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_04_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาและรางเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัวยวะภายในด้วยคลื่ยเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง
purchase_2020-12-23_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_03_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_03_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-12-23_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_02_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
purchase_2020-12-23_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_01_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศความดันลบแบบสมบูรณ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดิมเชื่อมสองชั้น โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

Page 1 of 13