ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอ่านและแปรภาพทางการแพทย์สำหรับรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกวเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอ่านและแปรผลภาพทางการแพทย์สำหรับรังสีแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
purchase_2020-12-23_04_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_04_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_04_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาและรางเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัวยวะภายในด้วยคลื่ยเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง
purchase_2020-12-23_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_03_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_03_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-12-23_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_02_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
purchase_2020-12-23_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_01_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศความดันลบแบบสมบูรณ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดิมเชื่อมสองชั้น โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง(กั้นห้องเจาะคอ)

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Hematology)
purchase_2020-11-23_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-11-23_03_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านน้ำเหลิองวิทยา (Serology)
purchase_2020-11-23_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-11-23_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Page 1 of 13