Administrator

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
purchase_2020-09-17_05_doc      หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-09-17_05_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย
purchase_2020-09-17_04_doc      หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-09-17_04_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก
purchase_2020-09-17_03_doc      หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-09-17_03_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก
purchase_2020-09-17_02_doc      หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-09-17_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
purchase_2020-09-17_01_doc      หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-09-17_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

รายงานจ่ายตรงผู้ขาย ณ วันที่ 16-31 สิงหาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

ทีมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการบรรยายวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งช่องปาก” โดย แพทย์หญิงกฤตยา อังกรูเกริกไกร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

Page 1 of 145