งานเวชระเบียน

งานเวชระเบียน (1)

ยอดแฟ้มทำลายที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี
แฟ้มตรวจสุขภาพ ( ปี 2538-2553)

ปี พ.ศ. จำนวนแฟ้ม
ปี 2538 52
ปี 2539 148
ปี 2540 193
ปี 2541 156
ปี 2542 146
ปี 2543 178
ปี 2544 230
ปี 2545 298
ปี 2546 317
ปี 2547 328
ปี 2548 476
ปี 2549 469
ปี 2550 654
ปี 2551 1,277
ปี 2552 5,746
ปี 2553 4,792
รวม 15,460