แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (3)

 

แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปี 2562
-  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562