Administrator

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด วันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 World hospice and palliative care day 2020 “My care My comfort” ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง โดยพยาบาลและนักโภชนาการ การใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะประคับประคอง โดยเภสัชกร สิทธิประกันสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ และรับฟังเสวนาความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สุขสุดท้ายที่ปลายทาง” โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

นายแพทย์มนต์ มีแก้ว รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563” พร้อมด้วยบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบพัดลม จำนวน 3 ตัว จากคุณดุลย์กฤษ มะหะมาน คุณสุภาศิริ เจริญสุข น้องมิ๊กและน้องมิว มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวัน ขนม ผลไม้ และน้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วย ญาติ จากคุณกันตนา ธนเกษมไพศาล (ฮอยจ๊อปูคุณนาง) คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบนมสำหรับผู้ป่วย จากคุณสุรีรัตน์ เลิศชำนาญกิจ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันล้างมือโลก” 15 ตุลาคม 2563 กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงฉันทนา ภัทโรวาสน์ รองประธานคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ภายในงานจัดกิจกรรม IC การให้ความรู้เรื่องการล้างมือ 5 Moment ตอบคำถามชิงรางวัล การทดสอบการล้างมือด้วย Black Light และการเดินรณรงค์การล้างมือตามหน่วยงานต่างๆ ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 22,100 บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และมอบอาหารกลางวัน นม สำหรับผู้ป่วย จากคุณสุรินทร์ วิชชุวงศ์ และกลุ่มนักวิ่ง Born to run คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม นม และขนมสำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 ชุด จากคุณณัฐดา ผลฤทธิ์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563