แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปี 2562
-  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดสรรงานงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562