1. ผลการดำเนินงานกรมการแพทย์ปีงบประมาณ 2563
2. นโยบายสำคัญกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2564
3. Smart Medical Services
4. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
5. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์
6. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
7. มุมมองนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ.2564
8. แนวทางการดำเนินงานนโยบายสำคัญกรมการแพทย์ WE-R-5G-DNA
9. ทิศทางการขับเคลื่อนระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ กรมการแพทย์
10. แนวทางการดำเนินงานนโยบายสำคัญกรมการแพทย์ Cancer 7+1
11. แนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด Thanyarak 6+1
12. การวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2564
13. ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2563 - 2565

แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปี 2562
-  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดสรรงานงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562