Administrator

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอแสดงความยินดี กับ..
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอ่านและแปรผลภาพทางการแพทย์สำหรับรังสีแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
purchase_2020-12-23_04_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_04_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_04_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาและรางเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอัวยวะภายในด้วยคลื่ยเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง
purchase_2020-12-23_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_03_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_03_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-12-23_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_02_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
purchase_2020-12-23_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-12-23_01_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-12-23_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าพบนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รายงานเรื่องการเตรียมพร้อมการดำเนินงาน มะเร็งรักษาทุกที่ (ที่พร้อม) 1 มกราคม 2564 การเตรียมระบบรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดชลบุรีและในเขตสุขภาพที่ 6 ระบบข้อมูลรับส่งต่อ TCB plus โปรแกรม The One และ QR Code Mobile Application เพื่อรองรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรีและเขตสุขภาพที่ 6 อีกทั้งขอคำปรึกษาชี้แนะด้านการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

Page 3 of 160