Administrator

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ จำนวน 12 คน พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง เซ็นสัญญามอบหมายงานของหัวหน้าแต่ละแผนกให้แก่ข้าราชการใหม่ ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง จากคุณภูมรัตน์ สันหกรณ์ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

นางจันทร์เพ็ญ อุงอำรุง หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหมวกไหมพรมจำนวน 84 ใบ จากคุณสุกัญญา ปั้นแตง มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ คุณพิพัฒน์ กังวาลเนาวรัตน์ และคุณปุณิกา ปักโพธิ์ มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 2

OPD โสต ศอ นาสิก ( ห้องตรวจ หู คอ จมูก ) ปิดให้บริการ เนื่องจากแพทย์ ติดราชการ ในวันจันทร์ที่ 9 และอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หากต้องการติดต่อสอบถาม หรือมีปัญหาเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์ หมายเลข 038-455456 ต่อเบอร์ภายใน 232 ในวันและเวลาราชการ

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี ในพิธีเปิดการประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด วันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 World hospice and palliative care day 2020 “My care My comfort” ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง โดยพยาบาลและนักโภชนาการ การใช้สารสกัดกัญชาในผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะประคับประคอง โดยเภสัชกร สิทธิประกันสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห์ และรับฟังเสวนาความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สุขสุดท้ายที่ปลายทาง” โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

นายแพทย์มนต์ มีแก้ว รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563” พร้อมด้วยบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563