รายงานจ่ายตรงผู้ขาย วันที่ 16-30 กันยายน 2563

รายงานจ่ายตรงผู้ขาย วันที่ 16-30 กันยายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
purchase_2020-09-17_05_doc      หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-09-17_05_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Page 1 of 37