1. ผลการดำเนินงานกรมการแพทย์ปีงบประมาณ 2563
2. นโยบายสำคัญกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2564
3. Smart Medical Services
4. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
5. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์
6. แนวทางการดำเนินงานนโยบายภายใต้การกำกับของรองอธิบดี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
7. มุมมองนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ.2564
8. แนวทางการดำเนินงานนโยบายสำคัญกรมการแพทย์ WE-R-5G-DNA
9. ทิศทางการขับเคลื่อนระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ กรมการแพทย์
10. แนวทางการดำเนินงานนโยบายสำคัญกรมการแพทย์ Cancer 7+1
11. แนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด Thanyarak 6+1
12. การวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2564
13. ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ. 2563 - 2565

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63

รายงานจ่ายตรงผู้ขาย วันที่ 16-30 ธ.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอ่านและแปรภาพทางการแพทย์สำหรับรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกวเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

Page 1 of 39