ประวัติความเป็นมา

โรคมะเร็งนับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าอัตราตายของประชาชนด้วยโรคมะเร็งจะสูงเป็นอันดับ 2 รองจากการเกิดอุบัติเหตุ สถาบันมะเร็ง-แห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งในการจะวางแผนเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ของโรคมะเร็งในประเทศไทยอย่างถูกต้องมีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งในด้าน Primary  prevention  Secondary  และ Prevention  Tertiary Prevention  เพื่อวางแผนการดำเนินในการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็งของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคขึ้น

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ และอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคขึ้น 6 แห่ง  เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  2532  ได้แก่
1. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี
2. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลพบุรี
3. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
4. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลำปาง
5. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุดรธานี
6. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2534 ใช้เวลาก่อสร้าง 520 วัน และดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2538  ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 144,032,000  บาท 
อาคาร                      121,000,000 บาท
ระบบสาธารณูปโภค      17,862,000 บาท
ค่าถมดิน                    5,171,000 บาท
รวมทั้งสิ้น                  144,032,000 บาท

ศูนย์มะเร็งชลบุรี สังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชื่อเดิมชื่อ “ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง เขต 3 จังหวัดชลบุรี” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี” ภายหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534,(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  โดยเริ่มใช้ชื่อ “ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546  ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 300 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี  พื้นที่รวม 23 ไร่

เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่  28  เมษายน 2538 ให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรคมะเร็ง ทุกระบบของร่างกายบำบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรในพื้นที่เขตภาคตะวันออก

 

 

Read 2626 times Last modified on Monday, 10 April 2017 12:06