คณะผู้บริหาร

 

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
นายปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 
นางวายุพา วงศ์วิกรม
นางวายุพา วงศ์วิกรม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์
นางอรวรรณ เหล่าอารีย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

นางสาวนันทพร พิชะยะ
นางสาวนันทพร พิชะยะ

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

นายอดิษฐ์ โชติพานิช
นายอดิษฐ์ โชติพานิช

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

 

 

 

 

Read 2907 times Last modified on Monday, 11 October 2021 10:36