Monday, 22 April 2019 16:04

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง ได้แก่
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.นักรังสีการแพทย์
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
6.เจ้าพนักงานธุรการ
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 705 times