Tuesday, 02 April 2019 15:43

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง ได้แก่
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.นักรังสีการแพทย์
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
6.เจ้าพนักงานธุรการ
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 1363 times