Wednesday, 18 September 2019 17:12

ประกาศประกวดราคาจ้างหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก

ประกาศประกวดราคาจ้างหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก
purchase_2019-09-18_03_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-18_03_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Read 58 times