Wednesday, 18 September 2019 17:12

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย
purchase_2019-09-18_02_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-18_02_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Read 73 times