Wednesday, 01 November 2017 14:52

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดี่ยม-192 พร้อมเปลี่ยนเม็ดแร่ 3 เม็ด จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดี่ยม-192 พร้อมเปลี่ยนเม็ดแร่ 3 เม็ด จำนวน 1 เครื่อง

Read 453 times