ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (155)

ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะเครื่องถ่ายภาพถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์

ตารางราคากลางเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์