ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (173)

ตารางราคากลางชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวี HPV DNA

ประกาศซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวี HPV DNA

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด CBC

ประกาศซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์วามสมบรูณ์ของเม็ดเลือด CBC

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ประกาศซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC)