ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (171)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
purchase_2020-04-16_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
purchase_2020-04-16_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา.ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
purchase_2020-04-10_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-04-10_02_spec        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-04-10_02_table        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
purchase_2020-04-10_01_doc   หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-04-10_01_spec  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-04-10_01_table  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิตในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2020-03-06_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัด จ่าย และบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

purchase_2020-03-03_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิติในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-03-02_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-03-02_01_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกวดราคาซื้อระบบจัด จ่าย และบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
purchase_2020-02-25_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-02-25_01_spec        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-02-25_01_table        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความชัดสูง (อัลตราซาวด์) ชนิดสีระดับสูง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

purchase_2020-02-14_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะระบบสามมิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธ่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2020-02-06_04_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

Page 1 of 18