Friday, 08 November 2019 10:07

การประชุมประเมินศักยภาพ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯจ.ชลบุรี

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพเขต 6 แพทย์หญิงปิยนุช เสมอวงษ์ ประธาน service plan IMC เขตสุขภาพที่ 6 โรงพยาบาลชลบุรี นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประธานคณะทำงานผู้ป่วยใน สำนักงานประกันสุขภาพเขต 6 ประชุมเพื่อตรวจประเมินศักยภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมบริหารงบผู้ป่วยในปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาอาคารเฉลิมพระวีรกษัตรี สก. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Read 74 times Last modified on Friday, 08 November 2019 11:46