Saturday, 08 June 2019 12:14

การประชุม Tele (system reform)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะกรรมการ system reform โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Tele Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน HR reform และ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน Digiatal reform โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใส่แร่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

Read 137 times