Saturday, 08 June 2019 12:13

การประชุมการบูรณาการงานผู้สูงอายุฯ เขตสุขภาพที่ 6

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุมการบูรณาการงานผู้สูงอายุ งานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และงานดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในฐานะ Chief operating officer เขตสุขภาพที่ 6 และนายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ในฐานะ Chief service officer เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนงานของจังหวัดชลบุรีและของเขตสุขภาพที่ 6 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

Read 112 times