RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Saturday, 02 March 2019 14:23

การประชุมแม่ข่ายพบแม่ข่ายด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รองผู้อำนวยการภารกิจฯ และคณะกรรมการบริการเครือข่ายวิชาการในเขตสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการประชุมแม่ข่ายพบแม่ข่ายด้านโรคมะเร็ง เครือข่ายบริการวิชาการด้านมะเร็ง และการดูแลประคับประคองเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อการวางแผน การดำเนินงาน ประสานงาน จัดระบบการส่งต่อและช่วยเหลือพัฒนากับโรงพยาบาลลูกข่าย รวมทั้งการกำกับติดตามตัวชี้วัด ใน Service plan สาขาโรคมะเร็ง และ Service plan สาขาการดูแลประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

Read 58 times