RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Saturday, 02 March 2019 14:23

ต้อนรับนายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ฯ

นายแพทย์มนต์ มีแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6 กรมการแพทย์ และคณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการ ตามความต้องการของเขตสุขภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของเขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

Read 79 times