RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Saturday, 02 March 2019 14:12

ตรวจการจ้างก่อสร้าง อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ คณะกรรมการตรวจการจ้างกรมการแพทย์ และผู้แทนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองคลัง และนิติกร กรมการแพทย์ ตรวจการจ้างก่อสร้าง พร้อมตรวจรับอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

Read 48 times