RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Friday, 28 December 2018 10:58

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 21 ธันวาคม 2561

งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

Read 93 times