Sunday, 02 August 2020 12:10

การแพทย์วิถีใหม่ "The new normal medical services" Featured

เคมีบำบัดที่บ้าน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

New normal
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์

 

New normal ER
นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช
รองอธิบดีกรมการแพทย์

 

New normal ทันตกรรม
นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
รองอธิบดีกรมการแพทย์

 

New normal NCR
นพ.มานัส โพธาภรณ์
รองอธิบดีกรมการแพทย์

 

New normal OR
นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
รองอธิบดีกรมการแพทย์

 

Read 3 times Last modified on Sunday, 02 August 2020 12:27