Sunday, 02 August 2020 11:35

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,779 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และค่ายารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และของใช้สำหรับผู้ป่วย จากคุณกชนล มนโกศล (พระกตปุณโญ) คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

Read 1 times