Sunday, 02 August 2020 11:34

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Featured

นางปราณี ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นางสาวรสสุคนธ์ ประโมงมุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

Read 1 times