Sunday, 02 August 2020 11:32

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นายแพทย์สิทธิ สุขอวยชัย หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 125,000 บาท จากคุณสิทธิชัย สุจิตโตสกุล เพื่อปรับปรุงประตูห้องตรวจและติดตั้งอ่างล้างมือ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด ชั้น 5 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

Read 0 times