Sunday, 02 August 2020 11:31

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีรับมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 เครื่อง จากคุณสุจิตรา ศรีสวัสดิ์ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

Read 0 times