Monday, 20 July 2020 14:12

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นางอรุณี เลิศล้ำ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ จากคุณกรกรรักข์ หลวงอำมาตย์ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Read 3 times