Sunday, 28 June 2020 14:17

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบซอสทาคูมิอายิ จำนวน 179 ขวด เกลือสินเธาว์ ปริมาณ 1 กิโลกรัม จำนวน 15 ถุง และนมกล่อง จำนวน 108 กล่อง จากคุณวรารัตน์ อินทร์เจริญ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

Read 6 times